Vizsgaközpont Főoldal
 


Tisztelt Vizsgázó!


Az Oktatási Hivatal, Nyelvvizsgát Akkreditáló Testülete (NYAT) AK-XXXII/2/2016 számú akkreditációs határozatában akkreditálta, az EZRA Humánszolgáltató Kft. Nyelvvizsgaközpontjában kifejlesztett, EZRA (jelentése: segítő) Nyelvvizsgarendszert. Ezáltal az EZRA Nyelvvizsgaközpont, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadására jogosult.
A vizsgarendszer általános, kétnyelvű vizsgarendszer, amely négy szinten, belépő-, alap-, közép- és felsőfokon méri a vizsgázók nyelvtudását írásban és szóban a lovári cigány nyelvből.
Az EZRA vizsgarendszer célja: hogy a KER által megjelölt kommunikatív nyelvi kompetenciákat (nyelvi, szociolingvisztikai, pragmatikai) különféle nyelvi tevékenységek során (recepció, produkció, interakció) különféle tartományokhoz (közéleti, személyes, szakmai, oktatási) kapcsolódó kommunikációs témák keretében mérje és értékelje.
Ennek során a nyelvi készségek, ismeretek és jártasságok mérése annak függvényében történik, hogy milyen mértékben valósul meg a kommunikatív szándék.
A vizsga szintjei egymásra épülnek, ezáltal összefüggő rendszert alkotnak. Ennek eredményeként, a KER szintjeivel összhangban, a vizsgaszint emelkedésével a vizsgázóknak egyre magasabb szintű nyelvi készségek, ismeretek és jártasságok birtokában kell lenniük ahhoz, hogy az egyre bonyolultabb kommunikatív feladatokat sikerrel tudják megoldani.
A vizsga kétnyelvű, azaz a négy alapkészség (hallott szöveg értése, olvasott szöveg értése, beszédkészség, íráskészség) mellett a közvetítőkészséget is méri, ezen belül a vizsga az idegen nyelvű szövegek magyarra történő fordítására koncentrál.
A vizsgarendszer mérési és értékelési rendszerének talpköve az érvényesség, a megbízhatóság és a reprezentativitás. Ennek elérése érdekében a vizsgák fejlesztésének és adminisztrálásának elemei szabályozottak és egységesek.
 
A vizsgarendszer háromféle módon kínál vizsgalehetőséget: Az írásbeli vizsgának az olvasott szöveg értése, az íráskészség illetve a közvetítés képezi részét, míg a szóbeli vizsgát a hallott szöveg értése és a beszédkészség alkotja. Az írásbeli vizsgán a vizsgázó maga dönti el, hogy a rendelkezésre álló időből mennyit szán egy-egy vizsgarészre. Az írásbeli vizsga valamennyi komponensénél szótár használata megengedett.
A vizsgarendszer szintjei
 
A vizsgarendszer által mért készségterületek
Feladattípusok
A vizsgarendszer minden mért készség esetében a lehető legreprezentatívabb mintavételre törekszik. Ennek érdekében az egyes készségeket minden szint és készség esetében két-két eltérő típusú feladattal méri. A gyakorlatban ez a nyitott és zárt feladattípusok kombinációját jelenti.

Miért éppen az EZRA vizsgarendszert választják, mert:
  • Nevéből adódóan – SEGÍTŐ – elkötelezett, vizsgázó barát.
  • Azt méri, amit a vizsgázó tud, és nem azt, hogy mit nem tud.
  • Megbízhatóan, a legkorszerűbb módon méri a nyelvtudást
  • Nincs pontlevonás, nincs mínusz pont.
  • Szótár használat minden írásbeli feladatrészben megengedett.
  • Nincs részfeladatonkénti időkorlát, kötött megoldási sorrend.
  • A vizsgarendszer a KER-szintekből és tartalmakból indul ki .
  • Pontot ér a felvételin, érettségihez, diplomához jó, nyelvpótlékra jogosíthat.
A vizsgarendszeren belüli nyelvi tevékenységek és feladatok

Recepció


Produkció
 
Interakció
 
Értékelés
A vizsgarendszer összesen öt területen méri a vizsgázó nyelvtudását; a négy alapkészség mellett a közvetítés is szerepel a vizsgakomponensek között. A hatályos jogszabályoknak megfelelően csak az a vizsga tekinthető sikeresnek, amely esetében mind a négy alapkészséget illetően a vizsgázó teljesítménye eléri a 40%-ot, részvizsgánként összesítve pedig a 60%-ot.

A vizsga két részből áll, az írásbeli és szóbeli részvizsga és készségenkénti feladatra bomlik
Írásbeli vizsga
Szóbeli vizsga
 
A nyelvvizsga akkor sikeres, ha részvizsgánként az elérhető összpontszám legalább 60%-át eléri a vizsgázó úgy, hogy emellett valamennyi készségnél (szóbelinél beszédkészség és hallásértés, írásbelinél íráskészség, olvasásértés) a maximális pontszám legalább 40%-át is eléri.
 Írásbeli A2/B1/B2/C1 szinten elérhető pontok
Készségek A vizsgarész
neve
Feladat
szám
Pontozás
Adható Max. Min.
40%
Sikeres
60%-tól
 Olvasásértés   2 0-10 2x10=20 8 48
 Íráskészség  Feladatteljesítés 2 0-5 2x20=40 20
 Kohézió-Koherencia 0-5
 Nyelvhelyesség 0-5
 Szókincs 0-5
 Közvetítés  Fordítás 1 0-20 20 8
 Szóbeli A2/B1/B2/C1 szinten elérhető pontok
Készségek A vizsgarész
neve
Feladat
szám
Pontozás
Adható Max. Min.
40%
Sikeres
60%-tól
 Beszéd  készség  Kommunikativitás 2 0-5 2x25=50 20 42
 Kohézió_koherencia 0-5
 Nyelvhelyesség 0-5
 Szókincs 0-5
 Folyékonyság 0-5
 Hallásértés  Hallásértés 2 0-10 2x10=20 8
 
Az EZRA nyelvvizsgán a hagyományos nyelvtani teszt egyáltalán nem szerepel. A vizsgasor – a kétfeladatos méréssel – lehetőséget ad arra a nyelvvizsgázónak, hogy nyelvtudását akkor is be tudja mutatni, ha valamelyik feladat távol áll tőle, és ezért kevesebb pontszámmal teljesíthető, akkor a másik feladat jobb ismeretével pontszámát feljavíthassa.